Presentations

 1. Agim Millaku – Inspektorati i punës në Republikën e Kosovës.pdf
 2. Agim Millaku – Labour Inspectoriat in Republic of Kosova.pdf
 3. Agim Shaqiri – ROLI I INSPEKTIMIT DHE INSPEKTORIT TË PUNËS NË SIGUINË DHE SHËNDETIN NË PUNË.pdf
 4. KEDS – SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË
 5. KEDS – Occupational Safety AND Health
 6. Izet Shehu Sig. në punë përmes motovimit të punt. në ind. e rëndë në Kosovë
 7. J. Gashi RREZIQET GJATË MBUSHJEVE TË PUNISHTEVE MINIERARE NË MINIERËN “TREPÇA” STANTËRG
 8. Minir Curi STUDIMI MBI SITUATËN AKTUALE ME SIGURINË DHE SHËNDETIN
 9. Minir Curi Working at height
 10. Tsvetomir Tsanev-HWC 2018-19
 11. Milan Petkovski OSH data why do we need them
 12. George Panopoulos The value of safety valuable risk assessment
 13. CIN – For Safe and Healthy Working Environment
 14. Daniela Sukovic PRIKUPLJANJE PODATAKASTVARANJE BAZE PODATAKA
 15. Danijela Sukovic DATA COLLECTION_CREATING THE DATABASE
 16. Sanja Dujovic – POSTUPAK ISTRAŽIVANJA I UTVRĐIVANJA UZROKA POVREDA NA RADU-METOD REKONSTRUKCIJE DOGAĐAJA
 17. Zdenko Janković – DISKUTABILNOST KVALITETA OSPOSOBLJAVANJA
 18. Zdenko Janković – Quality of health and safety trainiNg – initiative for amendments of regulations
 19. Zlatko Popović – Inspekcijski nadzor u Crnoj Gori
 20. Zlatko Popović – Labour Inspection in Montenegro

Leave a Reply

Your email address will not be published.